3330. Amazon.IoT
3372. Amazon.Polly
3376. Amazon.RDS
3398. Amazon.S3
3400. Amazon.S3.IO